Gesimshøyde Pulttak

[DOC]Saksfremlegg – Skien kommune

Bebyggelsen i sone 1 på plankartet, kan ha mønehøyde opp tilkote +53 og gesimshøyde opp til kote +51. Ved pulttak tillates maksimalt kote +53 for høyeste …

[PDF]SØKNAD OM DISPENSASJON FRA … – Gausdal kommune

følgende: – Gesimshøyden skal ikke overstige 5 m. Denne er målsatt til 6,3 m. – Alle bygninger skal ha saltak. Boligen består av to pulttak satt inntil hverandre.

[PDF]reguleringsbestemmelser – Porsgrunn Kommune

4. Maksimal tillatte byggehøyder: Ved saltak, 7,5m mønehøyde og 6,0m gesimshøyde. Ved pulttak, 7,5m gesimshøyde for høyeste gesims og 6,0m for laveste …

Tømrerteori, konstruksjoner i tre by Gyldendal Norsk Forlag – issuu

Møne- og gesimshøyde Bestemmelser om dette er gitt i plan og bygningsloven … For bygninger med pulttak måles mønehøyden som vist på figurene (Veileder …

[PDF]1130201410 Reguleringsbestemmelser – Strand kommune

10. jun. 2015 – gesimshøyde er satt til kote 12,5, og maks mønehøyde til kote 13,5. Ved pulttak … Ved pulttak defineres møne som høyeste gesims. Ved flatt tak …

[PDF]reguleringsplan for brevikåsen – Porsgrunn Utvikling

Ved flate tak er maksimal gesimshøyde (parapet) 7,5 meter. Takterrasse kan … Ved pulttak, 8,5m gesimshøyde for høyeste gesims og 6,5m for laveste gesims.

[PDF]gbnr 17/163 – fritidsbolig – mosætertoppen … – Øyer kommune

3. nov. 2015 – tillates sokkelløsning angis møne- og gesimshøyde fra planert terreng i … pulttak tolkes verste gesims som maksimal tillatt høyde angitt som …

[PDF]reguleringsbestemmelser hytteområde Filtvet gård 06.pdf

f. For hus med saltak tillates gesimshøyde og mønehøyde inntil hhv. 4,5 m og 7 m. g. For bebyggelse med pulttak tillates laveste og høyeste gesimshøyde hhv.

[PDF]reguleringsbestemmelser – Audnedal kommune

Takopplett tillates. – Boliger med pulttak / flatt tak: Maksimal takhøyde (gesimshøyde) skal ikke overstige 7,0m. For takopplett er maks gesimshøyde lik 8m.

Nordbohus Brevmal Roy

Ved pulttak skal takvinkel ikke overstige … Det tillates flatt tak, valmtak , saltak eller pulttak. … gesimshøyde ikke overstige 6 ,5 m og mønehøyde n ikk e overstige.